زمزمه عشق

عشق یعنی یک تمنا یک نیاز / زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

من و ... (هـــــــــــــــــــــی)

ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ … ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
18 پست
بهمن 89
25 پست
دی 89
17 پست
شعر
48 پست
متن
101 پست
عکس
88 پست
داستان
9 پست