من و تو (لیلی و مجنون)

بامن باش
بامن عاشق‎
بامن مجنون‎
بامنی که نفسم بند شده
به چشمانت
به نگاهت‎ همین دم را توبامن باش‎ شاید فردایی نباشد‎

/ 2 نظر / 25 بازدید
پری شب

آدم بدبین از جهت باد مینالد آدم خوشبین منتظر تغییر جهت می ماند اما آدم واقع بین جهت بادبانها را تغییر می دهد ...